اكسير، راز عمر خيام را نيز با حل معمّاى ذره-موج (كوانتوم) در فراجامعه شناسى گشود

  • Home>Press Release>EINPRESSWIRE>اكسير، راز عمر خيام را نيز با حل معمّاى ذره-موج (كوانتوم) در فراجامعه شناسى گشود