Crypto Makes It Easier To Diversify a Portfolio – Kay Rieck